تهران، شهر ری، خیابان رجایی جنوب، 12متری نوین، سردخانه دو مداره ظفر

021-55209040

سردخانه ظفر